بنیاد حامیان دانشکده تجارت و بازرگانی دانشگاه تهران

 

بنیاد های حامیان به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی برای استفاده از ظرفیت مالی، اعتباری حامیان برای توسعه فعالیت های دانشکده تجارت و بازرگانی دانشگاه تهران  در تعامل و همکاری با ذینفعان کلیدی از قبیل: صنایع بزرگ، نهادهای مالی و سرمایه گذاری و نهادهای حاکمیتی شکل خواهد گرفت.

اهم اهداف بنیاد حامیان به شرح ذیل می باشد:

1. استفاده از ظرفیت و منابع نهادها، سازمان ها و افراد حقیقی برای توسعه برنامه های دانشکده

2. ارائه خدمات مناسب در حوزه آموزش نیروی انسانی خبره به بنگاه های فعال و بزرگ در قالب برگزاری دوره های آموزشی

3. جلب حمایت نهادهای مرتبط برای توسعه فعالیت های دانشکده تجارت و بازرگانی 

4. استفاده از کل ظرفیت دانشکده، دانشگاه و مجموعه های وابسته برای جذب حمایت دانشگاه و نهادهای حامی

 

فهرست اعضاء هیأت مؤسس بنیاد حامیان دانشکده تجارت و مالیه