ریاست دانشکده

 

 
دکتر هاشم آقازاده
دانشیار دانشکده مدیریت
haghazade[at]ut.ac.ir
تلفن محل کار : 02161117624
صفحه اطلاعات شخصی