تاریخچه دانشکده

دانشگاه تهران به عنوان طلایه دار تربیت مدیران و متخصصان علوم مدیریتی و اقتصادی، پس از نیازسنجی در جامعه‌ی علمی کشور، در سال ۱۴۰۰ دانشکده‌های جدیدی را به مجموع واحدهای تابعه‌ی خود افزود. در این راستا دانشکده "امور مالیاتی و تجارت بین الملل" با عنایت به بند "ج" دستور شماره 2 مصوبه اولین نشست از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه تهران مورخ 07/10/1400 تاسیس گردید.

این دانشکده با منطق تقاضا محوری و پاسخگویی به روزتر و کاربردی تر به نیازهای جامعه، صنعت و بازار در حوزه تجارت و مالیه ایجاد شده است تا هماهنگ و هم افزا با سایر دانشکده ها و مراکز و واحدهای دانشگاه تهران فعالیت نماید.