نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران و شرکت نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

ارتباط دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران و شرکت نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران


به اطلاع می رساند در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه، جلسه ای بین نمایندگان دانشکده تجارت و مالیه و شرکت نمایشگاه بین المللی تشکیل گردید و به فصول مشترک و مستعد رشد و توسعه‌‌ای در حوزه آموزش، پژوهش، تجربه یادگیری و استفاده از پتانسیل‌های وِیژه دو طرف پرداخته شد که بتوان از طریق ساز و کاری نظا‌م‌مند ارتباط بین این دو مجموعه را تسهیل و تقویت نمود.  

جلسه مزبور حضور آقای دکتر سجاد خانی عضو هیئت علمی دانشکده تجارت و مالیه داشگاه تهران، آقای عباس برهانی، مدیر برنامه‌ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات نمایشگاه بین المللی و آقای فریدون سراج مسئول آموزش نمایشگاه بین‌المللی برگزار گردید.