نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


 

دکتر شکراله خواجوی
استاد تمام
تلفن محل کار : 61118418

صفحه اطلاعات شخصی

 

 

 

 

دکتر داریوش طهماسبی
استادیار
d.tahmasebi@ut.ac.ir

صفحه اطلاعات شخصی

 

 

 

دکتر سجاد خانی
استادیار
Sajad.khani@ut.ac.ir

صفحه اطلاعات شخصی

 

 

 

دکتر نوید محمدی
استادیار
Navid.m@ut.ac.ir

صفحه اطلاعات شخصی

 

 

 

دکتر سمیرا سلیمان زاده
استادیار
soleymanzadehs@ut.ac.ir

صفحه اطلاعات شخصی

 

 

 

دکتر محمد مهدی لطیفی
استادیار
Mehdi.latifi@ut.ac.ir

صفحه اطلاعات شخصی