نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی

معاون آموزشی


  معاون آموزشی  
دکتر محمد شیخ علیشاهی
استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشکدگان فنی
m.alishahi[at]ut.ac.ir
صفحه اطلاعات شخصی