نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی


  معاون پژوهش و فناوری   
دکتر آصف کریمی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسایداری
asef.karimi[at]ut.ac.ir
صفحه اطلاعات شخصی