نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کادر اداری

کادر اداری


 

آقای رجبی  

 

رئیس امور اداری  

61118444  

آقای کرفستانی  

 

کارشناس امور دانشجویی 

61118441  

آقای اسدی  

 

کارپرداز 

61118444  

 

آقای حجتی  

 

کارشناس امور پژوهشی  

61118438  

آقای آرایی نژاد  

 

کارشناس روابط عمومی  

61118413  

خانم معینی  

 

مسئول دفتر رئیس دانشکده  

61118407