نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کادر اداری

کادر اداری


 

آقای رجبی  

رئیس امور اداری  

61118444  

آقای کرفستانی  

کارشناس امور دانشجویی 

61118441  

آقای اسدی  

کارپرداز 

61118444  

آقای حجتی  

کارشناس امور پژوهشی  

61118438  

آقای آرایی نژاد  

کارشناس روابط عمومی  

61118413  

خانم معینی  

مسئول دفتر رئیس دانشکده  

61118407