نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی

گروه مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی


مدیر مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی : آقای دکتر عزت اله عباسیان

اهمیت و ضرورت رشته:

مادامیکه که افراد و مشاغل باید مالیات بپردازند، به متخصصان مالیاتی واجد شرایط نیاز دارند. مزایای تکمیل یک دوره کارشناسی امور مالیاتی می تواند شامل توانایی کار در زمینه امور مالیاتی یا راه اندازی کسب و کاری تحت عنوان مشاور مالیاتی باشد. از طرف دیگر، دولت نیز می تواند با دسترسی آسانتر به تخصص این افراد و همچنین اشتغال این افراد در بخش خصوصی اقتصاد مطمئن شود که آنها به درستی به تعهدات مالیاتی خود عمل می‌کنند و با بکارگیری شیوه های علمی آموخته شده تمکین مالیاتی را گسترش می دهند.

با توجه به واقعیت های زیر می توان نیاز به راه اندازی این رشته را از ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داد:

1- سرعت پیشرفت و پیچیدگی های اقتصاد و بخش های اقتصاد در سطح ملی و جهانی

2- افزایش سطح فرهنگ مالیاتی جامعه و کاهش سطح فرار مالیاتی در جامعه

3- نزدیک شدن به برقراری عدالت مالیاتی با بکارگیری متخصصان آگاه به امور مالیاتی